Privacy beleid LGV

PRIVACY BELEID LOOPGROEP VEENENDAAL


Loopgroep Veenendaal (LGV) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hiermee willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LGV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en het type persoonsgegevens zijn onderstaand beschreven.

-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als LGV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid nog vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dat via de contactgegevens van LGV.


Verwerking van persoonsgegevens van leden en relaties

Persoonsgegevens van leden en relaties worden door LGV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

-Ledenadministratie

-Wedstrijdsecretariaat en communicatie over LGV, cq evenementen van LGV

Grondslag voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen lidmaatschap, dan wel een overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan LGV de volgende persoonsgegevens van u vragen :

-Voornaam, tussenvoegsel en achternaam

-Geboortedatum

-Geslacht

-Woonadres

-Mailadres

-Telefoonnummer


Tot deze gegevens hebben toegang:

-Bestuursleden van LGV

-Trainers van LGV


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, bijvoorbeeld voor het verzorgen van de website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze eventuele partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen.  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door LGV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van uw lidmaatschap en een periode van maximaal 5 jaar daarna t.b.v. de financiële administratie.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

-Alle personen die namens LGV van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-Wij evalueren ons beleid en onze maatregelen regelmatig.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons of door een verwerker.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.


Klachten of vragen

Mocht u een klacht of vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen van LGV (zie elders op deze website).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezicht houdende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.